Phim Trung Quốc: Trư Bát Giới – Đại náo thiên đình – T.1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Một nửa thế giới (30')

01:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới điện ảnh 157 (30')

01:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Một nửa thế giới (30')

01:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

02:55
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH (30')

Số 139: Hậu trường phim "Khách sản Hoa cúc vàng nhiệt đới thứ 2"

03:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Di sản thế giới (15')

05:00
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới điện ảnh 157 (30')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Giới thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới ngày qua (20')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

07:30
08:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới điện ảnh 157 (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

09:50
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Tự giới thiệu: Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:20
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Tự giới thiệu : Thông tin tổng hợp HTV2 (10')

10:40
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới đó đây (35')

10:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới động vật: Cá voi khổng lồ (P2)-PL (20')

13:55
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Tự giới thiệu: Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

13:55
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới điện ảnh 157 (25')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Tự giới thiệu : Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

16:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Tự giới thiệu : Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

16:00
16:40
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới công nghệ (20')

17:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới giải trí (20')

19:45
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

23:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Thông tin công cộng (30')

23:30
Kênh: SCTV1 - Chủ nhật, ngày 24/05/2015.
Thế giới điện ảnh 157 (30')

Sắp tới
01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

04:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
thế giới điện ảnh 157 (30')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thế giới ngày qua (20')

07:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Chương trình Thế giơi ngày qua (30')

08:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Du lịch vòng quanh thế giới (30')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
thế giới điện ảnh 157 (30')

11:03
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Nhìn ra thế giới (12')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

16:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
thế giới điện ảnh 157 (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:45
Kênh: BongdaTV - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Bản tin Thế giới thể thao (Live) (45')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Thông tin công cộng (30')

23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 25/05/2015.
Thế giới bóng đá Anh (40')

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

02:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
thế giới điện ảnh 157 (30')

05:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Giớí thiệu văn bản pháp luật (5')

06:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới ngày qua (20')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (35')

09:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Bản tin thế giới (5')

09:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới ngày qua-HTV7 (25')

10:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới giải trí (30')

10:10
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Nhìn ra thế giới (50')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới quanh ta (10')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới quanh ta (25')

18:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới giải trí (30')

18:05
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Kính đa tròng - Thế giới facebook (10')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Thông tin công cộng (30')

23:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 26/05/2015.
Thế giới bóng đá Anh (40')

Đã phát
23:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Thế giới 24G-HTV7: Thông tin công cộng (30')

22:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Thế giới điện ảnh 157 (30')

19:45
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Thế giới 24 giờ (15')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Một nửa thế giới (30')

18:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Thế giới điện ảnh 157 (30')

16:40
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Tự giới thiệu : Thông tin tổng hợp HTV2 (5')

16:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Tự giới thiệu : Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

15:55
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Di sản thế giới (15')

15:30
Kênh: VTV6 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Khám phá thế giới (30')

15:30
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Khám phá thế giới (45')

15:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Tự giới thiệu : Thông tin tổng hợp HTV2 (15')

14:50
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 23/05/2015.
Thế giới quanh ta (10')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác