ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (60')

11:15
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thuyền giấy - Tập 20+21 (95')

13:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chuyên đề - Phút giây cảnh giác (30')

15:40
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Phút giây cảnh giác (40')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

23:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chuyên đề - Phút giây cảnh giác (0')

Sắp tới
06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (60')

11:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thuyền giấy - Tập22+23 (95')

15:45
15:50
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

20:45
22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chương trình 60 giây (60')

13:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Giải trí - Phút giây cảnh giác (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

23:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Giải trí - Phút giây cảnh giác (0')

Đã phát
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

11:15
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thuyền giấy - Tập 18+19 (95')

09:30
06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Chương trình 60 giây (30')

11:15
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Thuyền giấy - Tập 16+17 (95')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác