ban tin 60 giay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Giấy chứng nhận

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

07:40
Kênh: SCTV16 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Phút giây sinh tử (88 minutes) (120')

08:45
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
24 hình/giây: Những bộ phim có kinh phí lớn - P2 (15')

09:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Giấy chứng nhận

11:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Chiếc giày lọ lem - Tập 13+14 (95')

13:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Quà tặng cuộc sống (5')

Giấy chứng nhận

13:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
24 hình/giây: Những bộ phim có kinh phí lớn - P3 (15')

14:45
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
24 hình/giây: Trò chuyện về VFX (15')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

20:15
22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

Sắp tới
01:40
Kênh: SCTV16 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Phút giây sinh tử (88 minutes) (120')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

09:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
24 hình/giây: Trò chuyện về VFX (15')

11:15
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Chiếc giày lọ lem -Tập 15+16 (95')

13:45
18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

21:45
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
24 hình/giây: Những bộ phim có kinh phí lớn - P1 (15')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

08:45
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Cổng làng tự truyện (15')

Tiếng giày Làng Giẽ

11:15
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chiếc giày lọ lem - Tập 17+18 (95')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

Đã phát
23:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Chuyên đề - Phút giây cảnh giác (0')

21:40
Kênh: SCTV16 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Phút giây sinh tử (88 minutes) (120')

21:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
24 hình/giây: Trò chuyện về VFX (15')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

13:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Chuyên đề - Phút giây cảnh giác (30')

10:15
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
24 hình/giây: Những bộ phim có kinh phí lớn - P1 (15')

09:30
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Khám phá (15')

Nghề làm giấy sắc

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
24 hình/giây: Những bộ phim có kinh phí lớn - P3 (15')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Chương trình 60 giây (60')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Chương trình 60 giây (30')

02:10
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 25/11/2014.
Cổng làng tự truyện (20')

Tiếng giày Làng Giẽ

23:00
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 2, ngày 24/11/2014.
Giải trí - Phút giây cảnh giác (0')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


1