cam nang cua ned tap 1 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
02:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Chuyện tình nàng kĩ nữ - HQ (60')

Tập 23

04:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Tài năng VN 5 + Khỏe đẹp cùng NS 18 (60')

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Tìm kiếm tài năng Châu Á (60')

07:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 23

09:10
Kênh: VTV2 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

09:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Tìm kiếm tài năng Châu Á (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Tìm kiếm tài năng Châu Á (45')

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 1 (60')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 2 (60')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 24

14:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

16:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Kỹ năng thoát hiểm (30')

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 1 (60')

17:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Mẹ chồng và hai nàng dâu (45')

Tập 43

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 2 (60')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

20:30
Kênh: VTV6 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Tìm kiếm tài năng Châu Á (45')

21:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 1 (60')

22:05
Kênh: SCTV9 - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Tài năng VN 5 (50')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 2, ngày 04/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 2 (60')

Sắp tới
02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

02:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 24

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 1 (60')

05:00
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Tìm kiếm tài năng Châu Á (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 2 (65')

07:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 24

09:30
Kênh: VTV6 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Tìm kiếm tài năng Châu Á (45')

11:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Tìm kiếm tài năng Châu Á (45')

11:01
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 3 (59')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 4 (60')

14:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 25

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 3 (60')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 4 (60')

20:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 3 (60')

22:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
NẮNG MỚI (19')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 3, ngày 05/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 4 (60')

02:15
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

02:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 25

04:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 3 (60')

05:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 4 (65')

07:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 25

11:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 5 (60')

12:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 6 (60')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 26

14:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

16:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 5 (60')

16:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
NẮNG MỚI (19')

16:45
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Cẩm nang vàng cho sức khỏe (15')

17:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 6 (60')

21:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

22:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 5 (60')

23:00
Kênh: HTVC PHIM - Thứ 4, ngày 06/05/2015.
Phim Hàn Quốc: Những nàng dâu sắt - Tập 6 (60')

02:30
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 26

08:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 26

10:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
NẮNG MỚI (19')

14:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 07/05/2015.
Chuyện tình nàng kỹ nữ - HQ (60')

Tập 27

Đã phát
21:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

19:55
Kênh: VTV6 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Tìm kiếm tài năng Châu Á (55')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

17:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Mẹ chồng và hai nàng dâu (45')

Tập 42

17:00
14:30
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

14:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

10:40
Kênh: SCTV9 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Tài năng VN 5 (50')

08:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Kỹ năng sống (15')

07:00
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

06:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Kỹ năng thoát hiểm (30')

22:45
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Kỹ năng thoát hiểm (15')

21:30
Kênh: HTVC Du Lịch Cuộc Sống - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
[Ký sự ] Qua miền nắng gió (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác