chung toi la chien sy được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ (40')

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

Sắp tới
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 06/03/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ (70')

Đã phát
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 27/02/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ (55')

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 24/02/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ (60')

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 24/02/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 24/02/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ (45')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác