chung toi la chien sy được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - Trung đoàn 93/f367/PKKQ (40')

Trung đoàn 93/f367/PKKQ

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 06/10/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

Sắp tới

Không tìm thấy chung toi la chien sy trong chương trình nào được phát sắp tới.

Đã phát
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 02/10/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - Trung đoàn 93/f367/PKKQ (55')

Trung đoàn 93/f367/PKKQ

17:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/09/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

10:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/09/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - Cục kỹ thuật Quân khu 9 (50')

Cục kỹ thuật Quân khu 9

07:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/09/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

00:30
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/09/2015.
Chúng tôi là chiến sĩ - (45')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác