chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

04:00
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình khoa giáo - Học làm giàu - Tập 30 (30')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 35 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 60p (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình Thế giới ngày qua (35')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình VHNTTG (30')

11:20
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình quảng cáo (30')

11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 187

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 36 (30')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh khắc đẹp (35')

16:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 187

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 187

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

21:15
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 45 phút (35')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: VTV6 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình đột xuất (60')

Toàn cảnh Asiad 2014

Sắp tới
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 36 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

09:30
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Câu chuyện văn hóa (30')

VTV với các dự án hợp tác quốc tế sản xuất chương trình

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình VHNTTG (30')

11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 188

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình khoa giáo - Mê Kông kí sự- Tập 11 (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 37 (30')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh khắc đẹp (35')

16:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 188

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 188

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:45
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

02:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

05:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình ca nhạc (35')

05:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 37 (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình 60p (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

09:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình giải trí - Góc nhỏ xì tin - Tập 18 (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình VHNTTG (30')

10:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 22 (30')

11:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình " AEC - Trái tim Việt Nam" - Tập 08 (15')

11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 189

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình thiếu nhi - Học làm giàu - Tập 38 (30')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh khắc đẹp (35')

16:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 189

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 189

20:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình giải trí - Ba lô xì tin - Tập 1 (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình giải trí - Bây giờ làm sao - Tập 2 (30')

08:00
Kênh: SCTV6 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chương Trình Ca Nhạc - Gala Nhạc Việt - - Tập 2 (55')

11:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 190

16:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 190

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 190

Đã phát
22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình văn nghệ (45')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình ca nhạc (30')

20:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Clip chương trình (0')

19:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 186

18:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 186

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình VHNTTG (25')

16:45
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình Hài Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 186

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh khắc đẹp (35')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 186

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác