chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Bộ trợ... (30')

00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tổng hợp (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

01:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình thiếu nhi (25')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Đất nư... (60')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (100')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Đất nư... (120')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 60’ (90')

07:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

08:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Nhịp s... (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình ca nhạc (60')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

13:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (300')

14:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Đât nư... (60')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Cơ Tu - (30')

15:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Mường - (30')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh... (70')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình thiếu nhi (25')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 2418 - PM (30')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình thiếu nhi: Hãy ch... (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Naruto... (60')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 60 giây (120')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 6, ngày 27/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Bộ trợ... (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tổng hợp (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

01:20
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng J’rai - (30')

02:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Naruto... (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

02:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thiếu nhi: Hào qu... (60')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thiếu nhi (55')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Mường - (30')

03:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Đất n... (60')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Đất nư... (120')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

07:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thiếu nhi: Chiếc... (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

12:45
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình chính sách và pháp luật - (15')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng J’rai - (30')

14:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Đât nư... (60')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Bru Vân Kiều - (30')

15:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Mường - (30')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

16:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh... (40')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình 2418 - PM (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

18:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thiếu nhi: Chiếc... (30')

18:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thiếu nhi - Vầng trăng của em (30')

Vầng trăng của em

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình 60 giây (80')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình giải trí: Hokkaid... (60')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình văn nghệ (55')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Bộ trợ... (30')

00:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

01:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tổng hợp (20')

01:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

01:05
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

01:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

02:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Hokkai... (30')

02:15
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

02:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

02:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Hãy ch... (30')

03:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình thiếu nhi (25')

03:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Nhịp s... (30')

03:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình khoa giáo : Đất n... (60')

04:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

05:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Hokkai... (90')

06:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

06:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình 60’ (60')

07:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

07:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

07:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

09:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình thiếu nhi: Niềm v... (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

10:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

10:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình thiếu nhi (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình ca nhạc (60')

13:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

14:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng J’rai - (30')

14:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

14:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Đât nư... (60')

14:20
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Raglay - (30')

15:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Sán Chí - (30')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

16:00
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (15')

16:25
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tổng hợp - Khoảnh... (40')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình 2418 - PM (30')

18:00
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình thiếu nhi: Niềm v... (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (80')

22:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình 60 giây (120')

22:30
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

23:20
Kênh: VTC4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

23:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

23:30
Kênh: HTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình khoa giáo: Bộ trợ... (30')

00:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

01:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

02:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng J’rai - (30')

02:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

03:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Chăm - (30')

04:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

06:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

07:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

07:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

08:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

08:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

09:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

10:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

10:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

13:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

13:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Dao - (30')

14:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng J’rai - (30')

14:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

14:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Ê Đê - (30')

15:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Thái - (30')

15:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (30')

15:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Khmer - (60')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình 2418 - PM (30')

20:10
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Truyền hình trực tiếp - Chương trình nghệ thuật: Hiến dâng cho Tổ quốc (90')

Chương trình nghệ thuật: Hiến dâng cho Tổ quốc

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình tiếng Bana - (30')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

Đã phát
23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

22:30
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình 2418 - PL (30')

22:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình tiếng K’ho - (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

22:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình tiếng H’mông - (30')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình ca nhạc (60')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

19:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình 2418 - PM (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 26/11/2015.
Chương trình thiếu nhi (25')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác