chuong trinh 60s được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình tổng hợp (20')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

01:50
Kênh: HTV9 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình giao lưu: Giao lưu khối binh vận (40')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:30
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 71

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình văn nghệ (50')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 71

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình tổng hợp: Khoảnh khắc đẹp (35')

17:00
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 5, ngày 28/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

Sắp tới
00:30
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình tổng hợp (20')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:00
08:30
08:30
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 72

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

12:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình văn nghệ (50')

14:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình tổng hợp: EURO 2016 (60')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 72

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình tổng hợp: Khoảnh khắc đẹp (35')

17:00
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 6, ngày 29/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

00:30
01:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình tổng hợp (20')

01:05
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

02:15
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

03:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

05:20
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình ca nhạc (35')

06:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

06:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (60')

07:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình thế giới ngày qua (30')

08:30
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

09:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 73

10:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình tổng hợp (30')

10:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình VHNTTG (30')

13:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 12G-HTV9 (30')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 73

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình tổng hợp: Khoảnh khắc đẹp (35')

17:00
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:30
Kênh: HTV9 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 7, ngày 30/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

Đã phát
23:20
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (30')

22:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình văn nghệ (45')

22:00
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

20:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình ca nhạc (30')

20:25
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình 60 giây (30')

18:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình VHNTTG (25')

17:00
Kênh: VTC4 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
CHƯƠNG TRÌNH HÀI (25')

16:25
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình tổng hợp: Khoảnh khắc đẹp (35')

15:50
Kênh: VTVcab 6 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình Hài: Mỗi ngày một chuyện vui (10')

Tập 70

14:20
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 27/05/2015.
Chương trình văn nghệ (50')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác