hop nhac so được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
CTLPN "giải trí-âm nhạc" 49 (30')

00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 8"

02:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc (30')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 86"

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 on stage số 59"

04:35
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc (25')

05:30
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc: Bài ca Trường Sơn (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc (30')

07:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 8"

09:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc: Bản giao hưởng số 4 của RSchumann (30')

10:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc: Ký ức Hà Nội (30')

10:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc (40')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc (40')

13:20
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 8"

14:40
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc: Nơi tình yêu bắt đầu (20')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 86"

15:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc: Nhớ xuân thì (30')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc: PL sáng (30')

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Kpop on air Số 86"

22:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 30/07/2015.
Ca nhạc (30')

Sắp tới
00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc (30')

01:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 8"

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Tạp chí âm nhạc (50')

02:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
CTLPN "giải trí-âm nhạc" 49 (15')

03:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 8"

04:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 86"

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc (30')

09:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 86"

09:20
09:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc: Nơi ấy 1 tình yêu (30')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc (40')

13:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 8"

14:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc (30')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Chuyện của họ Số 8"

15:25
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc: Bản giao hưởng số 4 của RSchumann (35')

15:30
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Thần tượng âm nhạc Việt Nam (90')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
Ca nhạc: PL sáng (30')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 6, ngày 31/07/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Thư ký của Romeo Số 86"

00:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ca nhạc (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ca nhạc: Bài ca dâng Bác (30')

06:30
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ca nhạc (30')

09:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

09:45
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ca nhạc: Nồng nàn Cao Nguyên (30')

14:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ca nhạc: Hát bên tượng đài (30')

14:30
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ca nhạc (30')

23:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 01/08/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

00:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Hòa nhạc thính phòng (30')

06:15
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Ca nhạc quốc tế (30')

13:10
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

13:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Ca nhạc: Dòng sông quê hương (30')

14:10
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Tạp chí âm nhạc (50')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 02/08/2015.
Ca nhạc: PL (30')

Đã phát
22:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Dân ca nhạc cổ (30')

22:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
CA NHẠC (PM) (60')

"Sắc màu âm nhạc Số 8"

21:45
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Ca nhạc (30')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Trò chơi âm nhạc (55')

17:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Ca nhạc: PL sáng (30')

15:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Kpop on air Số 84"

14:25
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Ca nhạc: Ký ức miền đông (30')

13:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
CA NHẠC (PL) (60')

"Yeah1 Countdown số 86"

13:05
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Ca nhạc thiếu nhi (20')

10:20
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Ca nhạc (40')

10:10
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Ca nhạc (40')

10:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Ca nhạc: Thổn thức đàn Brock (30')

09:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
Ca nhạc : Nhớ xuân thì (30')

09:30
Kênh: SCTV1 - Thứ 4, ngày 29/07/2015.
CTLPN "giải trí-âm nhạc" 49 (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác