nhan to bi an được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
02:30
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Danh nhân đất Việt (30')

04:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 50/82

05:10
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật (52')

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 51/82

08:30
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Văn hóa - Sự kiện và Nhân vật (50')

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

10:05
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Danh nhân đất Việt (25')

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 52/82

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 2/75

14:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 1 (24')

14:54
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 2 (36')

15:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 3 (19')

15:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 4 (41')

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 3/75

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (105')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T34 (50')

20:11
Kênh: SCTV2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
LẦM TIN NHẮN (19')

20:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Giơ hạnh phúc (15')

BN Nguyễn Thị Nhàn: Tôi thấy trong tâm rất phấn khởi

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 4/75

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 51/82

Sắp tới
01:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Nhịp cầu Doanh nhân (25')

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 1/75

04:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 51/82

07:00
Kênh: HTV9 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Nhân đạo xã hội (40')

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 52/82

08:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 1 (24')

08:54
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 2 (36')

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 2/75

09:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 3 (19')

09:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 4 (41')

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 53/82

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 3/75

14:11
Kênh: SCTV2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
LẦM TIN NHẮN (19')

15:30
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Danh nhân đất Việt (30')

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 4/75

16:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Giơ hạnh phúc (75')

BN Nguyễn Thị Nhàn: Tôi thấy trong tâm rất phấn khởi

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (105')

18:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Giơ hạnh phúc (15')

BN Nguyễn Thị Nhàn: Tôi thấy trong tâm rất phấn khởi

19:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Trái tim nhân ái (30')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T35 (50')

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 5/75

21:15
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời trang và nhân vật (20')

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 52/82

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 2/75

02:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 1 (24')

02:54
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 2 (36')

03:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 3 (19')

03:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 4 (41')

04:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 52/82

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 53/82

08:11
Kênh: SCTV2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
LẦM TIN NHẮN (19')

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 3/75

10:15
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Giơ hạnh phúc (30')

BN Nguyễn Thị Nhàn: Tôi thấy trong tâm rất phấn khởi

11:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Giơ hạnh phúc (105')

BN Nguyễn Thị Nhàn: Tôi thấy trong tâm rất phấn khởi

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 54/82

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 4/75

13:30
Kênh: HTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Mỗi tuần một nhân vật - Nhạc sĩ Hoàng Hà (20')

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 5/75

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (105')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T36 (55')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 1 (60')

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 6/75

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 53/82

01:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 3/75

02:11
Kênh: SCTV2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
LẦM TIN NHẮN (19')

04:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 53/82

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 54/82

09:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (40')

Tập 4/75

09:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Giơ hạnh phúc (30')

BN Nguyễn Thị Nhàn: Tôi thấy trong tâm rất phấn khởi

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 55/82

13:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 1 (60')

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 5/75

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 6/75

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T37 (45')

20:00
Kênh: SCTV1 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
PHIM NƯỚC MẮT HỒNG NHAN TẬP 2 (60')

20:45
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Vui khỏe cùng sao: (15')

Đầu bếp Võ Hoàng Nhân

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 7/75

22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 54/82

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T38 (45')

09:35
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Bình luận : Nhân vật và sự kiện thể thao (30')

Đã phát
22:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 50/82

21:49
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 4 (41')

21:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 3 (19')

21:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 3/75

20:54
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 2 (36')

20:30
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
NHÂN TÌNH VÀ KẺ TRỘM_PHẦN 1 (24')

20:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Phim truyện: Muôn mặt hôn nhân - T33 (50')

16:45
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chiếu phim :PT Ấn Độ: Trái tim mỹ nhân (105')

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Nhân đạo (15')

16:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (60')

Tập 2/75

13:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Hôn nhân vàng - HQ(75) (40')

Tập 1/75

12:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 51/82

08:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 50/82

04:00
Kênh: VTVcab 7 - D Dramas - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tạm biệt hôn nhân - HQ(82) (60')

Tập 49/82

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác