phim vn loi song sai lam tap 41 được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 24 (45')

Sóng ngầm - Tập 24

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 52 (45')

Sắc màu cuộc sống - Tập 52

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 18 (60')

13:10
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - Bên sông Phó Đáy (20')

Bên sông Phó Đáy

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 24 (45')

Sóng ngầm - Tập 24

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim truyện Việt Nam: Sông hồ... (50')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 19 (60')

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 17 (50')

Sắc màu cuộc sống - Tập 17

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 13/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 24 (45')

Sóng ngầm - Tập 24

Sắp tới
05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 25 (45')

Sóng ngầm - Tập 25

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 19 (60')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 25 (45')

Sóng ngầm - Tập 25

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Phim truyện Việt Nam: Sông hồ... (50')

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 20 (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 14/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 25 (45')

Sóng ngầm - Tập 25

04:00
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 15/10/2015.
Phim tài liệu khoa học - Bên sông Phó Đáy (30')

Bên sông Phó Đáy

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 15/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 26 (45')

Sóng ngầm - Tập 26

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 15/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 20 (60')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 15/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 26 (45')

Sóng ngầm - Tập 26

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 5, ngày 15/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 21 (60')

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 15/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 26 (45')

Sóng ngầm - Tập 26

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 16/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 27 (45')

Sóng ngầm - Tập 27

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 16/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 27 (45')

Sóng ngầm - Tập 27

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 16/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 27 (45')

Sóng ngầm - Tập 27

Đã phát
22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 23 (45')

Sóng ngầm - Tập 23

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống (50')

Sắc màu cuộc sống

18:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 18 (60')

15:00
Kênh: HTV7 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim truyện Việt Nam: Sông hồ... (50')

13:15
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 23 (45')

Sóng ngầm - Tập 23

13:00
Kênh: HTVC+ - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 17 (60')

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 51 (45')

Sắc màu cuộc sống - Tập 51

05:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 23 (45')

Sóng ngầm - Tập 23

03:50
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 12/10/2015.
Phim tài liệu - Thăng Long – Hạ Long Linh khí non sông (25')

Thăng Long – Hạ Long Linh khí non sông

18:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 17 (60')

13:00
Kênh: HTVC+ - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim: Cuộc sống rực rỡ tập 16 (60')

11:15
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 11/10/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 50 (45')

Sắc màu cuộc sống - Tập 50

22:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim truyện - Sóng ngầm - Tập 22 (45')

Sóng ngầm - Tập 22

20:10
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 10/10/2015.
Phim nước ngoài - Sắc màu cuộc sống - Tập 15 (50')

Sắc màu cuộc sống - Tập 15

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác