thanh pho hom nay được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
22:30
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Những đứa con thành phố - Tập 4+5 (90')

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
"Đũa tre (30')

Bún chả Hà Thành

00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:00
Kênh: VTVcab 5 - E channel - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (55')

Tập 6

00:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 6

00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 7 (60')

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 21"

02:00
Kênh: SCTV2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
ĐÀI PHÁT THANH (30')

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 21" (15')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 6 (60')

06:30
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
10p tiếp dân - HDND thành phố tiếp dân - (P16) (20')

08:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chìa khoá thành công (40')

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

11:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 7

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 7 (60')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Trang ngoại thành: Đài Hà Đông (15')

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 21" (10')

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 9 (60')

22:30
Kênh: HTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Những đứa con thành phố - Tập 6+7 (90')

Sắp tới
00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 7

00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 8 (60')

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 21"

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
GAMESHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 21"

06:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 21"

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 7 (60')

07:00
Kênh: HTV7 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Truyền hình thanh niên (20')

08:00
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Trang ngoại thành: Đài Hà Đông (PL) (15')

11:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 8

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 8 (60')

14:20
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Vấn đề văn hóa xã hội: Tết thanh minh (40')

17:00
17:10
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Ca nhạc- Rạng ngời thành phố mang tên Người (30')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 10 (60')

22:30
Kênh: HTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Những đứa con thành phố -Tập 8+9 (90')

23:00
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
"Đũa tre (30')

Bún chả Hà Thành

00:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

00:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 8

00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 9 (60')

00:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
"Thành phố tôi yêu (15')

Số 21

01:10
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chìa khoá thành công (35')

02:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thành phố tôi yêu (15')

Số 21

06:15
06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 8 (60')

09:00
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

11:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 9

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 9 (60')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Trang ngoại thành: Đài Ba Vì (15')

14:35
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Đũa tre (25')

Bún chả Hà Thành

16:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thanh niên (15')

16:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
FILLER SHOW (PM) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 22"

17:05
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
THTT - An toàn giao thông thành phố (30')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 11 (60')

22:30
Kênh: HTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Những đứa con thành phố - Tập 10 (90')

23:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
"Đũa tre (30')

Bún chả Hà Thành

00:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 9

00:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 10 (60')

00:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
FILLER SHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 22"

02:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
GAMESHOW (PL) (15')

"Thành phố tôi yêu Số 22"

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 22" (15')

06:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 9 (60')

07:30
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
"Đũa Tre (30')

Bún chả Hà Thành

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Trang ngoại thành: Đài Ba Vì -PL (15')

11:00
Kênh: VTVcab 1 - Giải trí TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Bốn thiếu gia ở kinh thành - TQ (60')

Tập 10

12:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 10 (60')

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 22" (10')

18:15
Kênh: SCTV11 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 12 (60')

12:50
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Trang ngoại thành: Đài Thanh Trì (15')

07:55
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Trang ngoại thành: Đài Thanh Trì -PL (15')

Đã phát
18:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 8 (60')

17:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Thông tin dân sự-Rao vặt - An toàn giao thông thành phố (35')

16:45
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 21" (10')

12:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 6 (60')

12:00
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
An toàn giao thông thành phố (30')

10:05
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Tạp chí văn hóa xã hội: Tết thanh minh (25')

10:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chìa khoá thành công (45')

09:15
08:00
Kênh: SCTV2 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
ĐÀI PHÁT THANH (30')

06:15
Kênh: VTVcab 17 - Yeah1 TV - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
"Thành phố tôi yêu Số 21" (15')

06:15
Kênh: SCTV11 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
THANH KIẾM TIỀM LONG - TẬP 5 (60')

06:15
Kênh: HTV4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Truyền hình thanh niên - Tuần 4 tháng 4 (15')

02:00
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác