thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự sáng (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự (0')

21:25
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Bản tin thời sự (0')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 30/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự sáng (30')

07:15
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Theo dòng thời sự (60')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự (65')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 01/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thời sự (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thời sự (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 02/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 03/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 04/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 05/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

Đã phát
23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

22:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Bản tin thời sự (0')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

20:05
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Thời sự 19h (0')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Thời sự VTV (50')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Thời sự (65')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Thời sự (30')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 29/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (0')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác