thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự sáng (30')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự Vĩnh Long (45')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự (65')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (50')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/12/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự sáng (30')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự 12h00 (35')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự (65')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (50')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 20/12/2014.
Thời sự quốc tế (15')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:40
12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thời sự 12h (35')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thời sự (65')

19:50
21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 21/12/2014.
Thời sự quốc tế (15')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thời sự 16h (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Thời sự 19h (42')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 22/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Thời sự 16h (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Thời sự 19h (42')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 23/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Thời sự 16h (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Thời sự 19h (42')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 24/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 25/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

Đã phát
23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thời sự quốc tế (15')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (50')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thời sự (65')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Tiếp Thời sự VTV (15')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thời sự Vĩnh Long (45')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Bản tin thời sự tối 18/12 (80')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/12/2014.
Thời sự (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác