thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (60')

23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

23:40
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Thời sự 23h (20')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 1h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 4h (10')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự (30')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 8h (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 10h (10')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 11h (15')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự (30')

11:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 13h (5')

13:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 14h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 16h (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự (30')

18:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (30')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (60')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (15')

23:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (60')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Thời sự 23h (20')

23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 2, ngày 27/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 1h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 4h (10')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự (35')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 10h (10')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 11h (15')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự (30')

11:45
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự (15')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 12h (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin thời sự (30')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 13h (5')

13:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 14h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 16h (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự (30')

18:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (30')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV5 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự (60')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (15')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (60')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Thời sự 23h (20')

23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 3, ngày 28/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 0h (15')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 1h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 4h (10')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 10h (10')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 11h (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 12h (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin thời sự (30')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 13h (5')

13:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 14h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 16h (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (60')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

23:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (60')

23:30
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Thời sự 23h (15')

23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 4, ngày 29/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 0h (15')

00:15
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Bản tin thời sự (30')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 1h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 4h (10')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 9h (30')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 11h (15')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 12h (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Bản tin thời sự (45')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 13h (5')

13:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 14h (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 16h (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự (60')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (60')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Bản tin thời sự (50')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (60')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Thời sự 23h (20')

23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 30/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 01/05/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 02/05/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 03/05/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (15')

22:45
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Thời sự quốc tế (15')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Bản tin thời sự (25')

19:50
19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (60')

19:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Thời sự (65')

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 26/04/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác