thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (60')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Thời sự (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (35')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Tiếp sóng Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (60')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 7, ngày 04/07/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (60')

Sắp tới
06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Thời sự (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Tiếp sóng Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (60')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 05/07/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (60')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thời sự (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Thời sự (30')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 06/07/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

Đã phát
21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (60')

19:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Tiếp sóng Thời sự (60')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (35')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Thời sự (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 03/07/2015.
Thời sự (30')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (60')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (60')

19:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Tiếp sóng Thời sự (60')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 02/07/2015.
Thời sự (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác