thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thời sự VTV (Tiếp sóng) (45')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thời sự 19h (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 01/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

09:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thời sự bình luận (40')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thời sự 12h (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thời sự VTV (45')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thời sự 19h (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 02/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thời sự 12h (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thời sự VTV (45')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thời sự 19h (60')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 03/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

Đã phát
21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thời sự VTV (50')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thời sự 16h (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thời sự 12h (35')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Thời sự 9h (30')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 31/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thời sự VTV (45')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác