thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự sáng (30')

06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời trang - Bộ sưu tập thời trang (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự 12h (35')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự (65')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự quốc tế (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ ĐÊM (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự sáng (30')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự (30')

11:40
12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự 12h (35')

12:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời trang - Bộ sưu tập thời trang (30')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự (65')

19:50
20:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự quốc tế (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

23:00
Kênh: HTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự sáng (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự 16h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự quốc tế (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 2, ngày 27/10/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Thời sự 16h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Thời sự 19h (42')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 28/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Thời sự 16h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Thời sự 19h (42')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 29/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 30/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 31/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

Đã phát
23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thời sự quốc tế (15')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Bản tin thời sự (25')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thời sự (65')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Tiếp sóng chư¬ơng trình Thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Bản tin thời sự tối (80')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Thời sự (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác