thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin thời sự - (20')

01:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 1h - (10')

01:50
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

02:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 2h - (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 3h - (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 4h - (10')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự (30')

08:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 8h - (5')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

11:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 11h - (15')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin Thời sự khu vực - (15')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng - (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự (30')

11:45
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự - (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin Thời sự - (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 12h - (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 13h - (5')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng - (25')

14:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 14h - (15')

15:10
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 16h - (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự quốc tế 17h - (10')

18:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự - (20')

18:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin Thời sự khu vực - (30')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng - (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 19h - (42')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự - (45')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV - (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự - (60')

19:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Tiếp sóng Thời sự (60')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin thời sự - (20')

21:30
Kênh: HTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (80')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày - (15')

23:20
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự 23h - (20')

23:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Chủ nhật, ngày 29/11/2015.
Thời sự quốc tế (15')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin thời sự - (20')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 1h - (10')

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 2h - (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 3h - (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 4h - (10')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự (30')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 8h - (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 9h - (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 10h - (10')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 11h - (15')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin Thời sự khu vực - (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng - (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự (30')

11:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự - (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin Thời sự - (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 12h - (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 13h - (5')

13:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin Thời sự khu vực - (10')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng - (15')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 14h - (15')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 16h - (10')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự quốc tế 17h - (10')

18:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự - (30')

18:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin Thời sự khu vực - (30')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng - (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (35')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự - (45')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV - (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự - (60')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 19h - (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Bản tin thời sự - (20')

23:00
23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 30/11/2015.
Thời sự 23h - (20')

23:30
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 1h - (10')

01:50
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 2h - (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 3h - (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 4h - (10')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự (30')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 8h - (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 9h - (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 10h - (10')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 11h - (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự Vĩnh Long (120')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin Thời sự - (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 12h - (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 13h - (5')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 14h - (15')

15:10
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin thời sự tổng hợp (25')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 16h - (10')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự quốc tế 17h - (10')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (35')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự Vĩnh Long (45')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 19h - (42')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự - (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (80')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 01/12/2015.
Thời sự 13h - (20')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 1h - (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 2h - (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 3h - (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 4h - (10')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 8h - (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 9h - (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 10h - (10')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 11h - (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin Thời sự - (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 12h - (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 13h - (5')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 14h - (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt - (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 16h - (10')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự quốc tế 17h - (10')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 19h - (42')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự - (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Bản tin thời sự - (20')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 02/12/2015.
Thời sự 23h - (20')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 03/12/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (35')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 04/12/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (35')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 05/12/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

Đã phát
23:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự quốc tế (15')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự 23h - (25')

23:00
21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Bản tin thời sự - (20')

19:00
Kênh: VTVcab 10 - O2TV - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Tiếp sóng Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự - (60')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự - (45')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự 19h - (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV - (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng - (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự Vĩnh Long (45')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 28/11/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác