thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự sáng (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:05
13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thời sự tối 27/11 (80')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tiếp Thời sự VTV (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự (65')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (40')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 27/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự 12h (35')

13:05
13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thời sự tối 28/11 (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 28/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
06:30
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời trang - Bộ sưu tập thời trang (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự 12h (35')

13:05
13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Bản tin thời sự tối 29/11 (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 29/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thời sự 9h00 (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thời sự 16h (15')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Thời sự 19h (42')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 30/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Bản tin Thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/12/2014.
Bản tin thời sự (25')

Đã phát
23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự quốc tế (15')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Bản tin thời sự (25')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (40')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự (65')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Bản tin thời sự tối 26/11 (80')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 26/11/2014.
Thời sự (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác
 


1