thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

00:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 0h (10')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

00:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
BẢN TIN THỜI SỰ TỐI (45')

01:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 1h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 4h (10')

06:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự sáng (30')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự (30')

08:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 8h (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

11:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 11h (15')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự (30')

11:45
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 13h (5')

13:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

17:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự (30')

18:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV5 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

23:30
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Thời sự 23h (15')

23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Chủ nhật, ngày 01/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 0h (10')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 1h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 4h (10')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự (30')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 8h (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 10h (15')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 11h (15')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự (30')

11:45
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Bản tin thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 13h (5')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 14h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 16h (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV5 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 02/03/2015.
Thời sự 23h (20')

00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 0h (10')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 1h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 4h (10')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự (35')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 8h (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 10h (15')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 11h (15')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 13h (5')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 14h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 16h (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 03/03/2015.
Thời sự 23h (20')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Bản tin thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 04/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

Đã phát
23:25
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Thời sự 23h (20')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Bản tin thời sự (25')

19:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Thời sự (65')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN (45')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

18:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Thời sự (30')

18:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (30')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/02/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác