thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
THỜI SỰ SÁNG (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

07:15
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
THEO DÒNG THỜI SỰ (60')

08:00
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Thời sự (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Thời sự 12h (35')

 

12:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
THỜI SỰ TRƯA (45')

12:45
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Chào hết Thời sự + thời tiết (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
THEO DÒNG THỜI SỰ (60')

18:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
THỜI SỰ CHIỀU (45')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Thời sự VTV (50')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Thời sự (65')

 

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

20:00
Kênh: VOV2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Thời sự (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:30
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
THỜI SỰ ĐÊM (30')

22:45
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Thời sự tổng hợp (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
THỜI SỰ SÁNG (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

07:15
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
THEO DÒNG THỜI SỰ: (60')

08:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thời sự (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thời sự 12h (35')

 

12:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
THỜI SỰ TRƯA (45')

12:45
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Chào hết Thời sự + thời tiết (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
THEO DÒNG THỜI SỰ (60')

18:00
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
THỜI SỰ CHIỀU (45')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thời sự VTV  (45')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thời sự (60')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

20:00
Kênh: VOV2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thời sự (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:30
Kênh: VOV1 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
THỜI SỰ ĐÊM (30')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
THỜI SỰ SÁNG (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

07:15
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
THEO DÒNG THỜI SỰ: (60')

08:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thời sự (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thời sự 12h (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
THỜI SỰ TRƯA (45')

12:45
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Chào hết Thời sự + thời tiết (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
THEO DÒNG THỜI SỰ (60')

18:00
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
THỜI SỰ CHIỀU (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thời sự (60')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

20:00
Kênh: VOV2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thời sự (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

21:30
Kênh: VOV1 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
THỜI SỰ ĐÊM (30')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 7, ngày 26/07/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thời sự 12h (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thời sự (60')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 27/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thời sự 16h (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 28/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 29/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 30/07/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

Đã phát
22:30
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thời sự tổng hợp (30')

21:30
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
THỜI SỰ ĐÊM (30')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

20:00
Kênh: VOV2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thời sự (45')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thời sự VTV (45')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thời sự 19h (65')

 

18:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
THỜI SỰ CHIỀU (45')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
THEO DÒNG THỜI SỰ (60')

12:45
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Chào hết Thời sự + thời tiết (5')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thời sự 12h (35')

 

12:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
THỜI SỰ TRƯA (45')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thời sự 9h (30')

 

08:00
Kênh: VOV2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Thời sự (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác