thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự sáng (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

07:15
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Theo dòng thời sự (60')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:05
13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự 16h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

18:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự VTV (100')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin thời sự tối 17/9 (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:05
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự (0')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự quốc tế (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

23:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời tiết hoang dã P4 - Sức nóng (30')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự sáng (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

13:05
13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự 16h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

17:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự (180')

17:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự VTV (165')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin thời sự tối 18/9 (80')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tiếp Thời sự VTV (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự quốc tế (15')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự Vĩnh Long (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự 12h (35')

13:05
13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự 16h (15')

16:40
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự (200')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự Vĩnh Long (40')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin thời sự tối 19/9 (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tiếp sóng - Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:15
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

08:15
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (120')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thời sự 9h (30')

09:35
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bản tin Thời sự (175')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thời sự 12h (30')

13:05
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (190')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thời sự 16h (15')

17:45
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Bản tin thời sự (220')

17:55
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thời sự (125')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Thời sự VTV (50')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

07:45
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (150')

08:15
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bản tin Thời sự (255')

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thời sự 9h (30')

11:30
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (285')

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thời sự 12h (30')

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thời sự 16h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Bản tin thời sự (325')

17:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thời sự (180')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Thời sự VTV (50')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Thời sự 9h (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Thời sự 16h (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 22/09/2014.
Thời sự 19h (42')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Thời sự 9h (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Thời sự 12h (35')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Thời sự 16h (15')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 23/09/2014.
Thời sự 19h (42')

Đã phát
23:00
Kênh: SCTV12 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thời tiết hoang dã P3 - Sự lạnh lẽo - 2 (30')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

22:15
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thời sự quốc tế (15')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

20:40
20:05
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thời sự (0')

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

19:50
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thời sự (0')

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tiếp Thời sự VTV (45')

18:52
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thời sự 19h (50')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Thời sự Vĩnh Long (40')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác