thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

01:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TRƯA (45')

06:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thời sự sáng (30')

07:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thời sự (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thời sự 12h (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

13:00
Kênh: VOV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Theo dòng thời sự PL (60')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thời sự VTV (50')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Thời sự (65')

 

20:00
Kênh: VTC1 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 01/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thời sự 12h (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 3, ngày 02/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 4, ngày 03/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thời sự 16h (12')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 04/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thời sự 12h (35')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 05/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Thời sự 9h (30')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Thời sự 12h (30')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Thời sự 16h (15')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Thời sự (65')

 

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 06/09/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

Đã phát
22:15
Kênh: VTC2 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thời sự tổng hợp (45')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bản tin thời sự (25')

 

20:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP (45')

19:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thời sự VTV (50')

 

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thời sự (65')

 

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thời sự (70')

 

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thời sự 16h (15')

 

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bản tin Thời sự (30')

 

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thời sự 12h (30')

 

10:10
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Bản tin thời sự tiếng Việt (15')

 

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thời sự 9h (30')

 

07:00
Kênh: VTC1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
BẢN TIN THỜI SỰ SÁNG (30')

06:00
Kênh: VOV1 - Chủ nhật, ngày 31/08/2014.
Thời sự sáng (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác