thoi su được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 0h (8')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 0h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 4h (10')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự (30')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 8h (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 10h (15')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 11h (15')

11:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự (30')

11:45
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 13h (5')

13:00
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (15')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 14h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 16h (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự (30')

18:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Tiếp sóng chương trình Thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV5 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (55')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Thời sự 23h (20')

23:30
Kênh: VTV Cần Thơ 2 - Thứ 6, ngày 27/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 1h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 4h (10')

05:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự - Tiếp sóng Bản tin buổi sáng (45')

06:00
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin thời sự buổi sáng (20')

06:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự (30')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 8h (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 9h (30')

09:50
Kênh: HTVC PHỤ NỮ - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời trang - Bộ sưu tập thời trang (10')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 11h (15')

11:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự Vĩnh Long (30')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

11:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự (30')

11:45
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự (15')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 13h (5')

13:05
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin thời sự buổi chiều (45')

13:45
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự - Bản tin buổi trưa (10')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 14h (10')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 16h (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 24 giờ (30')

18:30
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự (30')

18:30
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự Vĩnh Long (65')

18:30
Kênh: Truyền Hình Long An LATV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin thời sự tối (80')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (45')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV5 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự (60')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự quốc tế (15')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (55')

23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 7, ngày 28/03/2015.
Thời sự 23h (20')

00:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

01:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 1h (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 2h (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 3h (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 4h (10')

08:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 8h (5')

09:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 9h (30')

10:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

11:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 11h (15')

11:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

12:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bản tin thời sự (30')

12:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 12h (35')

13:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 13h (5')

13:50
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (25')

14:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 14h (15')

16:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

16:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 16h (15')

17:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự quốc tế 17h (10')

18:30
Kênh: HaNoiTV 2 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự: Tiếp sóng Kênh 1 (30')

18:30
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự VTV Đà Nẵng (30')

19:00
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (45')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
Kênh: VTV3 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự (65')

21:00
Kênh: VTV4 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (55')

23:15
Kênh: VTV1 - Chủ nhật, ngày 29/03/2015.
Thời sự 23h (20')

00:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

10:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

12:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bản tin thời sự (30')

16:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bản tin thời sự tiếng Việt (5')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 2, ngày 30/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

Đã phát
23:15
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Thời sự 23h (20')

23:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
THỜI SỰ (PL 19h00) (55')

23:00
Kênh: HTV2 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Thời sự - Bản tin buổi tối (30')

23:00
Kênh: VTV Cần Thơ 1 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Bản tin Thời sự khu vực cuối ngày (30')

22:00
Kênh: Truyền Hình Vĩnh Long VLTV1 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Thời sự quốc tế (15')

21:30
Kênh: HTV1 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Chương trình thời sự HTV9 (35')

21:00
Kênh: VTV4 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Bản tin thời sự (25')

19:00
Kênh: VTVcab 15 - Invest TV - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI THVN (45')

19:00
Kênh: VTV5 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV3 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Thời sự (60')

19:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Thời sự 19h (42')

19:00
Kênh: VTV Đà Nẵng - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Tiếp sóng Thời sự Đài THVN VTV (45')

19:00
Kênh: Truyền Hình Thừa Thiên Huế TRT - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Tiếp Thời sự VTV (45')

19:00
Kênh: HaNoiTV 1 - Thứ 5, ngày 26/03/2015.
Tiếp sóng chương trình thời sự Đài THVN (50')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác