tin tuc được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (10')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (10')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (10')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức 10h (15')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (5')

12:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (0')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (5')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức 14h (15')

15:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (0')

17:40
Kênh: VTV1 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (25')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (30')

21:00
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (0')

23:10
Kênh: VTV9 - Thứ 3, ngày 16/09/2014.
Tin tức (0')

Sắp tới
00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (10')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (10')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (10')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức 10h (15')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (5')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (30')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (5')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức 14h (15')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (10')

16:30
Kênh: NGC - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Do or Die (30')

On this episode of Do or Die, run for cover as an enraged fighting bull lunges into a crowd of spectators. See what happens when a stuck gas pedal propels a terrified woman down the road at nearly 120 miles per hour.

18:00
Kênh: VTV1 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (30')

20:55
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (5')

23:00
Kênh: VTV9 - Thứ 4, ngày 17/09/2014.
Tin tức (10')

00:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (10')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (10')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (10')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (10')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức 10h (15')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (5')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (30')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (5')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức 14h (15')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (10')

18:00
Kênh: VTV1 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (30')

20:55
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (5')

23:00
Kênh: VTV9 - Thứ 5, ngày 18/09/2014.
Tin tức (10')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tin tức (10')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tin tức (30')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tin tức (10')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tin tức (30')

20:55
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tin tức (5')

23:00
Kênh: VTV9 - Thứ 6, ngày 19/09/2014.
Tin tức (10')

00:05
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Tin tức (10')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Tin tức (30')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Tin tức (10')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Tin tức (30')

20:55
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Tin tức (5')

23:00
Kênh: VTV9 - Thứ 7, ngày 20/09/2014.
Tin tức (10')

00:05
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tin tức (10')

11:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tin tức (30')

15:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tin tức (10')

18:30
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tin tức (30')

20:55
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tin tức (5')

23:00
Kênh: VTV9 - Chủ nhật, ngày 21/09/2014.
Tin tức (10')

Đã phát
23:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (10')

20:55
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (5')

18:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (30')

18:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (5')

15:00
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (10')

14:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức 14h (15')

13:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (5')

11:30
Kênh: VTV9 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (30')

11:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (5')

10:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức 10h (15')

08:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (5')

04:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (10')

03:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (10')

02:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (10')

01:00
Kênh: VTV1 - Thứ 2, ngày 15/09/2014.
Tin tức (10')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác