tuan cong nghe được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
06:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Tuần công nghệ: Huawei P7-smartphone 4G (30')

17:45
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 24/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (30')

Sắp tới
09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tuần công nghệ: Huawei P7-smartphone 4G (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 25/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (30')

Đã phát
21:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Tuần công nghệ: Huawei P7-smartphone 4G (30')

13:15
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá loa không dây (30')

08:00
Kênh: VTC2 - Thứ 4, ngày 23/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (30')

19:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Tuần công nghệ: (30')

16:00
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Tuần công nghệ (30')

07:30
Kênh: VTC2 - Thứ 3, ngày 22/07/2014.
Tuần công nghệ: (30')

21:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 18/07/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá loa không dây (30')

09:00
Kênh: VTC2 - Thứ 6, ngày 18/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (30')

17:45
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 17/07/2014.
Tuần công nghệ: Khám phá loa không dây (30')

06:15
Kênh: VTC2 - Thứ 5, ngày 17/07/2014.
Tuần công nghệ: Amazon Fire Phone-smartphone 3D (30')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác