xuc xac luc lac so dac biet được tìm thấy ở các chương trình

Back to TV Guide list
Ngày hôm nay
23:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 19 (39')

02:40
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Vì cuộc sống (30')

Bệnh ngáy khi ngủ và những điều cần biết

03:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T27+28) (90')

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

06:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T29+30) (90')

08:13
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 16 (22')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Kinh nghiệm phòng bệnh cho cây Nghệ trồng dưới tán cao su

10:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T31+32) (90')

11:16
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 17 (22')

11:50
Kênh: VTV3 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Phụ nữ là số 1 (10')

Ngày đặc biệt nhất

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Kinh nghiệm phòng bệnh cho cây Nghệ trồng dưới tán cao su

13:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T33+34) (90')

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

14:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 18 (22')

17:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T35+36) (90')

17:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 19 (22')

20:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 20 (23')

20:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T37+38) (90')

23:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 4, ngày 22/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 20 (39')

Sắp tới
03:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T29+30) (90')

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

06:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T31+32) (90')

08:13
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 17 (22')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi chăm sóc cây khoai tây vụ Đông

10:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T33+34) (90')

11:16
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 18 (22')

13:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T35+36) (90')

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

14:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 19 (22')

17:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T37+38) (90')

17:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 20 (22')

20:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 21 (23')

20:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T39+40) HẾT (90')

23:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 5, ngày 23/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 21 (39')

03:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T31+32) (90')

06:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T33+34) (90')

08:13
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 18 (22')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi chăm sóc cây khoai tây vụ Đông

10:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T35+36) (90')

11:16
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 19 (22')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi chăm sóc cây khoai tây vụ Đông

13:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T37+38) (90')

14:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 20 (22')

17:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T39+40) HẾT (90')

17:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 21 (22')

20:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 22 (23')

23:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 6, ngày 24/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 22 (39')

03:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T33+34) (90')

06:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T35+36) (90')

08:13
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 19 (22')

08:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi sử dụng phân đạm

10:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T37+38) (90')

11:16
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 20 (22')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi sử dụng phân đạm

13:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T39+40) HẾT (90')

14:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 21 (22')

17:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 22 (22')

20:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 23 (23')

23:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 7, ngày 25/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 23 (39')

08:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Lưu ý khi sử dụng phân đạm

13:25
Kênh: VTV2 - Chủ nhật, ngày 26/10/2014.
Nhà nông cần biết (35')

Lưu ý khi sử dụng phân đạm

Đã phát
20:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T35+36) (90')

20:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 19 (23')

17:21
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 18 (22')

17:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T33+34) (90')

16:00
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Vì cuộc sống (30')

Bệnh ngáy khi ngủ và những điều cần biết

14:18
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 17 (22')

14:00
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (60')

13:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T31+32) (90')

13:25
Kênh: VTV2 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Nhà nông cần biết (5')

Kinh nghiệm phòng bệnh cho cây Nghệ trồng dưới tán cao su

11:16
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 16 (22')

10:00
Kênh: SCTV7 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T29+30) (90')

08:13
Kênh: SCTV3 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Biệt đội trinh thám - Tập 15 (22')

06:30
Kênh: SCTV7 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
Sỏi đá cũng biết yêu(T27+28) (90')

04:55
Kênh: VTC1 - Thứ 3, ngày 21/10/2014.
HÃY HỎI ĐỂ BIẾT (65')

Tìm kiếm chương trình phát sóng
Chọn thời điểm
Chọn kênh phát sóng
Tìm kiếm chương trình
Lịch phát sóng các kênh khác
Chọn kênh
 
Lịch phát sóng các kênh khác