Nhiếp Ẩn Nương (The Assassin 2015)
Nhiếp Ẩn Nương (The Assassin 2015)
Câu chuyện của Nhiếp Ẩn Nương diễn ra vào thời điểm Trung Quốc còn rối ren về mặt chính trị, trong mỗi gia đình còn tồn tại những ghen tuông, tranh chấp, nhỏ mọn.

Bình Luận